ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควต้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควต้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

http://www.academic.cmru.ac.th/quota/normal/2017/school.php?sid=231