กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นายธนา กัณทวีชัย
ครู คศ.1

นายศิริชัย จรินต๊ะ
ครู คศ.2

นายสมชาย ชูจันทร์
ครู คศ.1

นายพิชญ์ ทองจันดี
ครู พนักงานราชการ