กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นายสมชาย ชูจันทร์
ครู คศ.1

นายศิริชัย จรินต๊ะ
ครู คศ.2

นายธนา กัณทวีชัย
ครู คศ.1

นายพิชญ์ ทองจันดี
ครู (อัตราจ้าง)