ผู้บริหาร

นายนิวุธ มีพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจงรักษ์ วุฒิรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มฯงบประมาณ

นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผอ.กลุ่มบริการวิชาการ

นายอุดม เดชะบุญ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผอ.กลุ่มฯทั่วไป

นายศิริชัย จรินต๊ะ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผอ.กลุ่มบริการกิจการนักเรียน