นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวขวัญฤดี  ดวงทิพย์  
วิทยาศาสตร์

นางสาวจิราพร  ประจักษ์ศิลป์ 
วิทยาศาสตร์

นางสาวศรีสุดา  ปัญโญ 
วิทยาศาสตร์

นางสาวรัชนีกร  รัศมีไพร 
วิทยาศาสตร์