นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายสุทิวัส ยิ้มเจริญ
พลศึกษา

นายสามชาย ซูวัชนโชติ
พลศึกษา


พลศึกษา

นางสาวทิพวรรณ พลีทั้งกาย
อังกฤษ

นางสาวอังคณา คำป้อ
อังกฤษ