งานธุรการ

นางสาวชไมพร อิทธิพลทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ