กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

นายนพดล รุ้งประนมกร
คศ.2

นางสาวสุกัญญา ทองงาม
คศ.2

นายจรัญรุตน์ เพียรกิจ
คศ.2

นางสาววนิดา สมสวัสดิ์
คศ.1

นายประสิทธิ์ วรกิจพาณิชย์
คศ.1