กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา

นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์
คศ.2 ดนตรี

นายนฤดล ยาวิชัย
ครู คศ.1 ศิลปะ

นางสาวอัญชลี ฟูแสง
ครู(อัตราจ้าง) นาฏศิลป์