กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจินดา ประทีปพจน์
คศ.3 (เคมี)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายคำ วงค์เทพ
คศ.2 (เคมี)

นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์
คศ.2 (ฟิสิกส์)

นายอดิสรณ์ ทานา
คศ.2 (ชีววิทยา)

นางสาวพิมพ์ภาพ มณีธร
คศ.2 (ชีววิทยา)

นายจรัสพงษ์ มูลใจ
คศ.1 (ชีววิทยา)

นางสาวยุพิน คำหน้อย
คศ.1 (ฟิสิกส์)

นางเกศรินทร์ พยอม
คศ.1 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวฐิตินันท์ มุ้ยแก้ว
คศ.1 (ฟิสิกส์)

นางสาวขวัญฤดี  ดวงทิพย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวศรีสุดา  ปัญโญ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวจิราพร  ประจักษ์ศิลป์ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวรัชนีกร  รัศมีไพร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์