กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรุโณทัย พิสสมัย
คศ.1

นายวสันต์ กาญจนเชษฐ์
คศ.2

นายวรวัฒน์ คำเปียก
คศ.2

นางสาวพิมพิชชา ยารังกา
คศ.1