กลุ่มสาระฯต่างประเทศ

นางสาวศรัญญา โสคำ
ครู คศ.1 ภาษาอังกฤษ

นายสมรัก นามเฮียง
ครู คศ.2 ภาษาอังกฤษ

นางสาววันทนีย์ ชัยบุญชู
ครู คศ.2 ภาษาอังกฤษ

นางลฎาภา ฟิชเชอร์
ครู คศ.1 ภาษาอังกฤษ

นางสาวปวีณา ธาราวนา
ครู(พนักงานราชการ) ภาษาอังกฤษ

ว่าที่ร้อยตรีดรุณี บูรณะคีรี
ครู (อัตราจ้าง) ภาษาจีน