กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางพนิดา พลอินทร์
คศ.1 คหกรรม

นายอุดม เดชะบุญ
คศ.2 อุตสาหกรรม

นายสมชาติ มิ่งศรีสุข
คศ.2 คอมพิวเตอร์

นายสมชาย แผ่อำนาจ
คศ.1 คอมพิวเตอร์

นายอัมรินทร์ หยกแสงดาว
คศ.1 อุตสาหกรรม

ว่าที่ร้อยตรีญาณสิทธิ์ สุรินต๊ะ
คศ.1 เกษตร

นางสาวนภัสชญา ชัยศรี
ครู (พนักงานงานราชการ) ธุรกิจ

นางสาวสุภาวัลย์ บุษบาไพร
ครู (อัตราจ้าง) เกษตร

นายปรีชา รัตนา
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ