กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสมชาย แผ่อำนาจ
คศ.1 คอมพิวเตอร์

นายอุดม เดชะบุญ
คศ.2 อุตสาหกรรม

นายสมชาติ มิ่งศรีสุข
คศ.2 คอมพิวเตอร์

นางพนิดา พลอินทร์
คศ.1 คหกรรม

นายอัมรินทร์ หยกแสงดาว
คศ.1 อุตสาหกรรม

ว่าที่ร้อยตรีญาณสิทธิ์ สุรินต๊ะ
คศ.1 เกษตร

นางสาวนันทกา จ๋าตูมมา
คศ.1 ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวนลิณี  วัฒนชัยธนิน
คศ.1 ธุรกิจ

นางสาวนภัสชญา ชัยศรี
ครู (พนักงานงานราชการ) ธุรกิจ

นางสาวสุภาวัลย์ บุษบาไพร
ครู (อัตราจ้าง) เกษตร

นายปรีชา รัตนา
ครูคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

นางสาวพิมพ์ชนก  คำจันทร์

ครูคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ