ดร.สมเกียรติ ชอบผล เยี่ยมโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรมวังผู้ใหญ่
ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(กพด.) พร้อมคณะติดตาม ได้มาเยี่ยมโรงเรียนและพบปะกับนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
และได้ให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียนทุน ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเทพฯ